Kế toán Hà Nội hướng dẫn giải một số bài tập kế toán tài sản cố định có đáp án kèm theo. Hướng dẫn định khoản hoạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh về tài sản cố định. Bài tập 1: Tại công ty Minh Hà nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu