Trung tâm kế toán Hà Nội liên kết với Hội kế toán, kiểm toán Việt Nam tổ chức khóa học kế toán trưởng doanh nghiệp, cấp chứng chỉ theo quyết định của Bộ Tài Chính. Mời các bạn theo dõi nội dung của lớp học kế toán trưởng. Thông báo đào tạo kế toán trưởng